Viņpus stikla #2020

Viņpus stikla Ilze Jansone Vi pus stikla Daudzo identit u virkn k das ikviens akcept vai ar noliedz k sev b stamas seksu l identit te j uzl ko par indiv da esam bas b tisku da u T s atz ana izmaina ikviena dz vi pa i ja apzinies ka esi

 • Title: Viņpus stikla
 • Author: Ilze Jansone
 • ISBN: 9984341577
 • Page: 440
 • Format: Hardcover
 • Viņpus stikla Ilze Jansone Daudzo identit u virkn , k das ikviens akcept vai ar noliedz k sev b stamas, seksu l identit te j uzl ko par indiv da esam bas b tisku da u T s atz ana izmaina ikviena dz vi, pa i, ja apzinies, ka esi gejs vai biseksu lis Un cilv ki reiz t ir ied d ti, ka, atradu i sevi, spiesti mekl t savu otro pusi To, k pietr kst gan gar gi, gan fiziski.
  Viņpus stikla Ilze Jansone

  • [PDF] ↠ Viņpus stikla | By ✓ Ilze Jansone
   440 Ilze Jansone
  • thumbnail Title: [PDF] ↠ Viņpus stikla | By ✓ Ilze Jansone
   Posted by:Ilze Jansone
   Published :2020-03-03T10:41:31+00:00

  One thought on “Viņpus stikla”

  1. Skaista un sirdi ploso a no s kuma l dz beig m.Uzskatu, ka nejau i biju izv l jusies veiksm gu laiku, kad s kt gr matu las t Nakt m k t d m piem t manupr t diezgan izteikts sap ainums, v lme p rdom t savu b t bu, varb t sajusties un r koties mazliet br v k Pusaud u vide laikam bija viens no iemesliem, kas jau s kum mani ier va gr mat t , ka apst ties nebija iesp jams L dz gas intereses Sap i par n kotni jau pa s kum Un oti daudz dom ju par to, cik b tu skaisti, ja tiem pat p c tik daudziem gadie [...]

  2. Sen nebiju raud jusi p c gr matas izlas anas Man pat iet, ka tik smagi p c gr matas ir pirmo reizi oti daudz emociju Tr kst v rdu.

  3. If only this book was translated in english It was heartbreaking and right now i don t know how i will move on from this expierence.

  4. Patika, bet nem c u teikt, k p c tie i Jau no gr matas s kuma klaig ju uz t liem par nelo iskumu, lietas notika ietami bez iemesla, un t ar nesapratu, k p c view spoiler galu gal visi ma un nomira hide spoiler Noska a uzrun ja, t li pa i par sevi ar , bet br d , kad t liem bija j veido st sts, vi i kust j s k koka marionetes ar bieziem, labi saredzamiem diegiem.

  5. Es dom ju, ka atsauksmi nerakst u, jo, nenospoilojot si etu, ir oti gr ti par o gr matu run t Jo es gribu st st t, kas man b tu lab k paticis t.i k pan kt, lai beigas izsauc asaras , gribu diskut t, nevis izteikties.No Jansones es laikam biju gaid jusi ko vair k.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *